bg-topbg-top
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2

OPEN & GRAND FINAL

SPECIAL

WCG OPEN

ก้าวแรกสู่ Grand Final

PHASE 2 (23.03~04)

WCG OPEN KR #05

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 150만원
DAY1
03.0405:005 vs 5
DAY2
03.0505:005 vs 5

WCG OPEN KR #06

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 150만원
DAY1
03.1805:005 vs 5
DAY2
03.1905:005 vs 5

WCG OPEN KR #07

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 150만원
DAY1
04.0105:005 vs 5
DAY2
04.0205:005 vs 5

WCG OPEN KR #08

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 150만원
DAY1
04.1505:005 vs 5
DAY2
04.1605:005 vs 5

PHASE 1 (23.01~02)

WCG OPEN KR #01

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 150만원
DAY1
01.0705:005 vs 5
DAY2
01.0805:005 vs 5

WCG OPEN KR #02

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 150만원
DAY1
01.2105:005 vs 5
DAY2
01.2205:005 vs 5

WCG OPEN KR #03

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 150만원
DAY1
02.0405:005 vs 5
DAY2
02.0505:005 vs 5

WCG OPEN KR #04

เงินรางวัลรวมทั้งหมด 150만원
DAY1
02.1805:005 vs 5
DAY2
02.1905:005 vs 5

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์หรือไม่

ลองเข้าร่วม WCG Discord!