bg-topbg-top
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2

OPEN & GRAND FINAL

SPECIAL

WCG SPECIAL

WCG chơi game với chế độ đặc biệt

WCG SPECIAL #01

Tổng tiền thưởng $550
DAY1 [3v3 Brawl]
01.2107:003 vs 3
DAY2 [3v3 Brawl]
01.2207:003 vs 3

WCG SPECIAL #02

Tổng tiền thưởng $550
DAY1 [3v3 Brawl]
02.1807:003 vs 3
DAY2 [3v3 Brawl]
02.1907:003 vs 3

WCG SPECIAL #03

Tổng tiền thưởng $550
DAY1 [3v3 Brawl]
03.1807:003 vs 3
DAY2 [3v3 Brawl]
03.1907:003 vs 3

WCG SPECIAL #04

Tổng tiền thưởng $550
DAY1 [3v3 Brawl]
04.1507:003 vs 3
DAY2 [3v3 Brawl]
04.1607:003 vs 3

Bạn có thắc mắc gì về giải đấu không?

Vào WCG Discord!